Produktivitetsökning

Vår fokusering är produktivitetsförbättringar inom tillverkningsindustrin. Sättet att tillsammans med företaget nå dessa är:

1.   Tillsammans med företagets personal görs kvantitativa operationella analyser. Det är viktigt att ta en ”temperaturmätning”. Bilden som framkommer måste i allt väsentligt delas med deltagande personal, och är i mycket en sammanställning och verifiering av kända sanningar. Det är inte särskilt troligt att något nytt och okänt framkommer. Det är viktigt att resultatet ”ägs” av företagets representanter och inte bara av konsulterna. Vanligtvis tar denna aktivitet 3-4 veckor att genomföra, allt beroende på deltagarnas engagemang och verksamhetens komplexitet. I de flesta fall brukar vi efter genomförd analys tillsammans med företagsledningen avgöra om det är värt att fortsätta. Analysfasen är också en möjlighet att avgöra om företaget och konsulterna passar ihop – om den s.k. personkemin stämmer. Vi har bidragit till att projekt omformulerats och i enstaka fall även avböjt att medverka.

2.   Nästa steg, baserat på analysen, blir att tillsammans med den deltagande gruppen från företaget belysa förbättringspotentialen. Dels är det frågan om att beräkna de ekonomiska konsekvenserna och dels att göra en prioritering. Många företag har problem att prioritera och hoppar mellan olika förbättringsmöjligheter utan att i slutändan egentligen åstadkomma något. Det är viktigt att sätt upp och beskriva slutmålet och sedan att hela tiden hålla kursen mot målet. En utgångspunkt för oss har hela tiden varit att varken investera eller expandera sig ut ur problemen! Denna fas tar beroende på tillgång av resurser och komplexitet 1-3 månader.

3.   Beräkningarna från belysning av förbättringspotentialen jämte prioriteringar sammanställs till ett projektplan, i vilken även förbättringspotentialer och kostnader jämte resursbehov bestäms. Projektplanen måste också innehålla en tidsplan, där aktiviteterna tidsbestämts kvartalsvis samtidigt som gruppen definierar hur resultatuppföljningen skall ske. Vad skall vi ha nått och när? Vem är ansvarig och vilka är kostnaderna? Denna fas är vanligtvis bara någon eller några veckor lång eftersom merparten av arbetet redan skall vara gjort.

4.   All implementering av projekt måste ledas av företagets personal. Konsulten har endast en understödjande och kontrollerande roll. Konsulten bör idealt vara projektgruppens coach och mentor. Det operativa ansvaret tillhör alltid linjen – inte konsulten! Detta är inte möjligt om inte potentialer, prioriteringar och projektplan ägs av företaget och företagets projektgrupp. För att hålla ihop projekten och för att hålla momentum bör denna fas inte vara för lång, men samtidigt krävs en hel del tid för att förändringarna verkligen skall befästas. Ofta gäller det att ändra attityder, normer och värdering, vilket normalt inte är gjort på en eftermiddag. Vi brukar rekommendera en implementeringstid på minst sex månader till ett år om det rör sig om mer betydande förändringar.

5.   Under implementeringen utvecklas och införs system med Key Performance Indicators, som sammanställs till en kombinerad projekt och senare företagsanpassad uppföljning av verksamheten. Avsikten är att integrera uppföljningen med företagets ordinarie styr- och uppföljningssystemet.

Produktivitetsökningar

Seagull Management Consulting vet genom egen erfarenhet, att det oftast är möjligt att öka produktiviteten med över 50 %, vilket i sin tur ger en sänkning av produktions-kostnaderna med upptill en tredjedel. Det är dramatiskt!

Sättet att göra detta bygger på kontinuerlig och detaljerad uppföljning samt en återrapportering av produktionsbortfall med angivande av orsak. På detta sätt går det att korrigera och avhjälpa felkällor och felaktigt beteende. Verksamma åtgärder hänger ofta samman med organisationskultur, rutiner och förståelse för sammanhangen i produktionsprocessen.